Όροι και Προϋποθέσεις

Η εταιρεία Delivery Hero (Cyprus) Ltd γνωστή και ως Foody, η οποία εδρεύει επί της οδού Εσπερίδων 5, 5ος όροφος, 2001 Στρόβολος, Λευκωσία (ΗΕ 369772), διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο “Gloria Jean’s Coffee & Let’s Go Tours Giveaway. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε όλους όσους διαμένουν στην Κύπρο.

Δώρα Διαγωνισμού:

Στα πλαίσια του διαγωνισμου «Gloria Jean’s Coffee & Let’s Go Tours Giveaway» θα διεξαχθεί κλήρωση για ένα ταξίδι στην Μάλτα, για δύο άτομα, συμπεριλαμβανομένων αεροπορικών εισιτηρίων, με Emirates airlines και διανυκτέρευση τριών ημερών σε τετράστερο ξενοδοχείο. Ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 10 Νοεμβρίου 2023.

Δώρo  κλήρωσης:

  • Ταξίδι στην Μάλτα για δύο άτομα (συμπεριλαμβανομένων αεροπορικών και διαμονής)
  • Έναρξη διαγωνισμού: 25/09/2023 και ώρα 10:00
  • Λήξη Διαγωνισμού: 31/10/2023 και ώρα 23:59

Δικαίωμα Συμμετοχής και Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων:

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες της ιστοσελίδας www.foody.com.cy και της εφαρμογής Foody Cyprus, εφόσον διαμένουν στην Κύπρο, εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο κατάστημα και είναι ενήλικοι άνω των 18 χρονών.

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όλα τα μέλη της διοίκησης και οι εργαζόμενοι της διοργανώτριας εταιρείας καθώς και οι συγγενείς αυτών, α’ και β’ βαθμού.

Η Διοργανώτρια εταιρεία δύναται σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού να ζητήσει νομιμοποιητικά έγγραφα που να βεβαιώνουν την εγκυρότητα της συμμετοχής σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, συνολικά ή μεμονωμένα. 

Διαδικασία Συμμετοχής & Απόδοση Δώρου:

Για να μπείτε στην κλήρωση, μπείτε στο Foody και κάντε την παραγγελία σας από το Gloria Jean’s Coffee. Κάθε μία παραγγελία από το Κατάστημα αντιστοιχεί σε μια συμμετοχή. Όσο περισσότερες παραγγελίες (κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού) τόσες πιο πολλές και οι συμμετοχές σας.

Ο νικητής της κλήρωσης θα ανακοινωθεί στις 10/11/2023 στο blog του Foody, αλλά και στη σελίδα του Foody στο Facebook και Instagram. Περισσότερες πληροφορίες για την εξαργύρωση του δώρου θα δοθούν στον νικητή μέσω email.

Όλες οι κληρώσεις θα γίνουν με την χρήση ηλεκτρονικού μηχανισμού τυχαίας επιλογής. 

Σε περίπτωση που ο νικητής του διαγωνισμού δεν κατέστει εφικτό να εντοπιστεί εντός 5 εργάσιμων ημερών, η διοργανώτρια εταιρεία κατοχυρώνει το δικαίωμα όπως προχωρήσει σε νέα κλήρωση για την ανάδειξη νέου νικητή. Ουδεμία ευθύνη φέρει η διοργανώτρια εταιρεία σε περίπτωση όπου ο νικητής δεν κατέστει δυνατό να εντοπιστεί εγκαίρως εξαιτίας λανθασμένων στοιχείων που ο ίδιος ο χρήστης έχει δηλώσει κατα την δημιουργία του λογαριασμού του.

Τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε είναι δυνατόν να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας & Προσωπικών Δεδομένων:

Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό συμφωνείτε όπως όλα τα πνευματικά δικαιώματα των συμμετεχόντων για σκοπούς του διαγωνισμού κατοχυρώνονται στην εταιρεία Foody και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς μάρκετινγκ (φωτογραφικό υλικό, ανακοίνωση ονομάτων κτλ.) εντός ενός χρόνου χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη συνεννόηση.

Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό συμφωνείτε και αποδέχεστε πλήρως όλους τους όρους και προϋποθέσεις του διαγωνισμού, όπως αυτοί περιγράφονται παραπάνω.

Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, κάθε συμμετέχων, δηλώνει ρητά και αποδέχεται όπως τα προσωπικά του στοιχεία συλλεχθούν και χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει αυτή για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της στα πλαίσια του παρόντος. Τα προσωπικά στοιχεία του νικητή στο Διαγωνισμό, υπό την ιδιότητά τους αυτή, θα διατηρηθούν από τη Διοργανώτρια και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR).

Terms & Conditions:

The company Delivery Hero (Cyprus) Ltd, also known as Foody, which is based on 5 Esperidon Street, 5th floor, 2001 Strovolos, Nicosia (HE 369772), organizes a giveaway entitled “Gloria Jean’s Coffee & Let’s Go Tours Giveaway. The giveaway is open to all residing in Cyprus.

Giveaway Description:

As part of the “Gloria Jean’s Coffee & Let’s Go Tours  Giveaway” competition for a trip to Malta, for two people, including plane tickets, with Emirates airlines and a three-day overnight stay in a four-star hotel. The winner will be announced on November 10, 2023.

Giveaway Gifts:

  • Trip to Malta for two (including plane tickets and 3 night stay)

Giveaway starts:  25/09/2023  at 10:00 

Giveaway ends: 31/10/2023 at 23: 59

Right to Participate:

All users of the website www.foody.com.cy and the Foody Cyprus application are eligible to participate in the Competition, as long as they reside in Cyprus, they are served by the specific Store and they are adults above the age of 18.

The giveaway excludes all members of the administration and employees of the organizing company as well as their relatives, first and second degree.

The organizing company may at any stage of the giveaway request legalization documents confirming the validity of the participation in accordance with the above terms, in whole or in isolation. 

Participation Process & Gift Delivery:

To enter the draw, visit Foody and place your order from a Gloria Jean’s Coffee shop. Each order from the Store corresponds to one participation. The more orders (during the competition) the more your entries.

The winner of the drawing will be announced on 10/11/2023 on the Foody blog, as well as on the Foody Facebook and Instagram page. Further information on how to redeem the prize will be provided to the winner via email.

All draws will be made using an Electronic Random Selection Mechanism.

If the winner of the giveaway is not able to be identified within 5 working days, the organizing company has the right to proceed and nominate a new winner using the same process as mentioned above. No liability shall lie with the organizing company in cases where the winner cannot be located in time due to incorrect information which the user himself declared when his account was created.

The gift shall be personal, shall not be transferred or exchanged, assigned to related persons or third parties, nor replaced with any other gift.

Intellectual Property and Personal Data Rights:

By participating in the giveaway you agree that all the participants’ copyright for the purpose of the giveaway is vested in Foody and can be used for marketing purposes (photography, name announcement, etc.) within one year without any prior consultation.

By participating in the giveaway you agree to and fully accept all the terms and conditions of the giveaway described above.

By participating in the Giveaway each participant shall expressly declare and accept that its personal information has been collected and used by the Organiser for processing by means of automated or non-automated means either by itself or by any other person appointed by the Organiser to carry out such processing under mandate and for its account under this Agreement. The personal details of the winner in the Giveaway, in their capacity as such, will be retained by the Organiser and used exclusively for the purposes of the Giveaway. In any case, the participants’ personal data will be kept in accordance with the General Regulation on the Protection of PersonalData – Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament (GDPR).