Η εταιρεία Delivery Hero (Cyprus) Ltd γνωστή και ως Foody, η οποία εδρεύει επί της οδού Εσπερίδων 5, 5ος όροφος, 2001 Στρόβολος, Λευκωσία (ΗΕ 369772), διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο “Foody Brings You Gifts”. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε όλους όσους διαμένουν στην Κύπρο.

Δώρα Διαγωνισμού:

Στα πλαίσια του διαγωνισμου «Foody Brings You Gifts» θα διεξαχθούν συνολικά 12 κληρώσεις, μια για κάθε ένα από τα παρακάτω 12 δώρα και θα ανακοινωθούν στις 10 Ιανουαρίου 2023.

Δώρα κλήρωσης:

 • (1) Τηλεόραση Samsung QLED 50″ 4K Smart QE50Q60B, 
 • (2) Σκούπα Ρομπότ XIAOMI Mi Mop 2 Pro για Σκούπισμα και Σφουγγάρισμα με Χαρτογράφηση Χώρου και WiFi Μαύρο, 
 • (2) Apple iPhone 14 128GB Midnight, 
 • (1) Apple Watch Series 8 GPS 45mm Midnight Aluminium Case with Midnight Sport Band – Regular, 
 • (2) Nintendo Switch OLED model Λευκό – Κονσόλα Nintendo
 • (2) Nespresso, 
 • (2) Trip to Athens for 2, €540/each

Έναρξη διαγωνισμού: 10/12/2022 και ώρα 10:00

Λήξη Διαγωνισμού: 31/12/2022 και ώρα 23:59

Δικαίωμα Συμμετοχής και Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων:

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι όλοι οι χρήστες που θα συμπληρώσουν επιτυχώς το Quiz του διαγωνισμού, εφόσον διαμένουν στη Κύπρο.

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όλα τα μέλη της διοίκησης και οι εργαζόμενοι της διοργανώτριας εταιρείας καθώς και οι συγγενείς αυτών, α’ και β’ βαθμού.

Η Διοργανώτρια εταιρεία δύναται σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού να ζητήσει νομιμοποιητικά έγγραφα που να βεβαιώνουν την εγκυρότητα της συμμετοχής σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, συνολικά ή μεμονωμένα. 

Διαδικασία Συμμετοχής & Απόδοση Δώρου:

Για να μπείτε στην κλήρωση, θα πρέπει να καταχωρήσετε το όνομα σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση στην ηλεκτρονική φόρμα που θα σας παραχωρηθεί κατά τον τόπο συλλογής του ενδιαφέροντος. Για αποφυγή αμφιβολίας, διευκρινίζεται ότι το ενδιαφέρον θα συλλεχθεί από μέλη της ομάδας του Foody στα ακόλουθα πολυκαταστήματα: Mall of Cyprus, Nicosia Mall, Metropolis Mall και My Mall Limassol, εντός του διαστήματος που καθορίζεται ανωτέρω, ως έναρξη και λήξη του διαγωνισμού. 

Κάθε πρόσωπο που καταχωρεί το ονοματεπώνυμο και την ηλεκτρονική του διεύθυνση στην φόρμα συλλογής ενδιαφέροντος, αντιστοιχεί σε μια συμμετοχή. Δεν επιτρέπεται περισσότερες από μια συμμετοχές στο κάθε πρόσωπο.

Οι νικητές της κλήρωσης θα ανακοινωθούν στις 10/01/2023 στο blog του Foody, αλλά και στη σελίδα του Foody στο Facebook και Instagram. Όλοι οι νικητές θα ενημερώνονται και με προσωπικό email από την ομάδα του Foody.

Όλες οι κληρώσεις θα γίνουν με την χρήση ηλεκτρονικού μηχανισμού τυχαίας επιλογής. 

Σε περίπτωση που ο οποιοσδήποτε νικητής του διαγωνισμού δεν κατέστει εφικτό να εντοπιστεί εντός 5 εργάσιμων ημερών, η διοργανώτρια εταιρεία κατοχυρώνει το δικαίωμα όπως προχωρήσει σε νέα κλήρωση για την ανάδειξη νέου νικητή. Ουδεμία ευθύνη φέρει η διοργανώτρια εταιρεία σε περίπτωση όπου ο νικητής δεν κατέστει δυνατό να εντοπιστεί εγκαίρως εξαιτίας λανθασμένων στοιχείων που ο ίδιος ο χρήστης έχει δηλώσει κατα την δημιουργία του λογαριασμού του.

Τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε είναι δυνατόν να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας & Προσωπικών Δεδομένων:

Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό συμφωνείτε όπως όλα τα πνευματικά δικαιώματα των συμμετεχόντων για σκοπούς του διαγωνισμού κατοχυρώνονται στην εταιρεία Foody και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς μάρκετινγκ (φωτογραφικό υλικό, ανακοίνωση ονομάτων κτλ.) εντός ενός χρόνου χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη συνεννόηση.

Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό συμφωνείτε και αποδέχεστε πλήρως όλους τους όρους και προϋποθέσεις του διαγωνισμού, όπως αυτοί περιγράφονται παραπάνω.

Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, κάθε συμμετέχων, δηλώνει ρητά και αποδέχεται όπως τα προσωπικά του στοιχεία συλλεχθούν και χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει αυτή για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της στα πλαίσια του παρόντος. Τα προσωπικά στοιχεία του νικητή στο Διαγωνισμό, υπό την ιδιότητά τους αυτή, θα διατηρηθούν από τη Διοργανώτρια και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR).

Terms & Conditions:

The company Delivery Hero (Cyprus) Ltd, also known as Foody, which is based on 5 Esperidon Street, 5th floor, 2001 Strovolos, Nicosia (HE 369772), organizes a giveaway entitled “Foody Brings You Gifts”. The giveaway is open to all residing in Cyprus.

Giveaway Description:

In the framework of the “Foody Brings You Gifts” giveaway, a total of 12 draws will take place for each one of the 12 gifts below, and the winners will be announced on January 10, 2023.

Giveaway Gifts:

 • (1) TV Samsung QLED 50″ 4K Smart QE50Q60B 
 • (2) Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro Black for Sweeping and Mopping with Mapping and Wi-Fi 
 • (2) Apple iPhone 14 128GB Midnight 
 • (1) Apple Watch Series 8 GPS 45mm Midnight Aluminium Case with Midnight Sport Band – Regular 
 • (2) Nintendo Switch OLED model white – Console Nintendo
 • (2) Nespresso 
 • (2) Trip to Athens for 2, €540/each

Giveaway starts: 10/12/2022 at 10: 00 

Giveaway ends: 31/12/2022 at 23: 59

Right to Participate:

The Giveaway is open to all persons who will successfully complete the Quiz of the competition, as long as they live in Cyprus.

The giveaway excludes all members of the administration and employees of the organizing company as well as their relatives, first and second degree.

The organizing company may at any stage of the giveaway request legalization documents confirming the validity of the participation in accordance with the above terms, in whole or in isolation. 

Participation Process & Gift Delivery:

To enter the draw, you must enter your name and email address on the electronic form that will be provided to you at the point of interest collection. For the avoidance of doubt, it is clarified that interest will be collected by members of the Foody team at the following department stores: Mall of Cyprus, Nicosia Mall, Metropolis Mall and My Mall Limassol, within the period specified above, as the start and end of the competition.

Each person who registers their name and e-mail address in the interest collection form corresponds to one participation. No more than one entry per person is allowed.

The winners of the draws will be announced on 10/01/2023 on the Foody blog, but also on the Foody pages on Facebook and Instagram. All winners will be notified by personal email from the Foody team.

All draws will be made using an Electronic Random Selection Mechanism.

If the winner of the giveaway is not able to be identified within 5 working days, the organizing company has the right to proceed and nominate a new winner using the same process as mentioned above. No liability shall lie with the organizing company in cases where the winner cannot be located in time due to incorrect information which the user himself declared when his account was created.

The gift shall be personal, shall not be transferred or exchanged, assigned to related persons or third parties, nor replaced with any other gift.

Intellectual Property and Personal Data Rights:

By participating in the giveaway you agree that all the participants’ copyright for the purpose of the giveaway is vested in Foody and can be used for marketing purposes (photography, name announcement, etc.) within one year without any prior consultation.

By participating in the giveaway you agree to and fully accept all the terms and conditions of the giveaway described above.

By participating in the Giveaway each participant shall expressly declare and accept that its personal information has been collected and used by the Organiser for processing by means of automated or non-automated means either by itself or by any other person appointed by the Organiser to carry out such processing under mandate and for its account under this Agreement. The personal details of the winner in the Giveaway, in their capacity as such, will be retained by the Organiser and used exclusively for the purposes of the Giveaway. In any case, the participants’ personal data will be kept in accordance with the General Regulation on the Protection of PersonalData – Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament (GDPR).