Όροι και Προϋποθέσεις

Η εταιρεία Delivery Hero (Cyprus) Ltd, γνωστή και ως Foody, η οποία εδρεύει επί της οδού Εσπερίδων 5, 5ος όροφος, 2001 Στρόβολος, Λευκωσία (ΗΕ 369772), εφεξής καλούμενη ως «η Διοργανώτρια», στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την εταιρεία «Coca-Cola», διοργανώνει διαγωνισμό και κλήρωση (εφεξής καλούμενος ο «Διαγωνισμός»), με τους παρακάτω όρους.

Δώρα Διαγωνισμού:

Στα πλαίσια του διαγωνισμού «Coca-Cola Order In & Win» θα διεξαχθούν συνολικά 18 κληρώσεις, μία για κάθε ένα από τα παρακάτω δώρα – και θα ανακοινωθούν στις 24 Ιουλίου 2024.

Δώρα Διαγωνισμού:

  • 8 Foody κουπόνια συνολικής αξίας 500
  • 2 TV OLED LG OLED55C36LC UHD 4K
  • 3 Sony PlayStation 5 Slim
  • 3 GoPro Hero9 Black Action Cameras

Έναρξη διαγωνισμού: 14/06/2024 και ώρα 10:00

Λήξη Διαγωνισμού: 14/07/2024 και ώρα 23:59

Δικαίωμα Συμμετοχής και Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων:

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες της ιστοσελίδας www.foody.com.cy ή της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, που διαμένουν νόμιμα στην Κύπρο, είναι άνω των 18 ετών, και έχουν πραγματοποιήσει έστω μια παραγγελία που περιλαμβάνει προϊόντα Coca – Cola ή Coca – Cola deals μέσω της ως άνω ιστοσελίδας και εφαρμογής.

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όλα τα μέλη της διοίκησης και οι εργαζόμενοι της διοργανώτριας εταιρείας, καθώς και οι συγγενείς αυτών, α’ και β’ βαθμού.

Η Διοργανώτρια εταιρεία δύναται σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού να ζητήσει νομιμοποιητικά έγγραφα που να βεβαιώνουν την εγκυρότητα της συμμετοχής σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, συνολικά ή μεμονωμένα.

Διαδικασία Συμμετοχής & Απόδοση Δώρου:

Με κάθε παραγγελία από το Foody που περιλαμβάνει Coca-Cola μπαίνεις αυτόματα στο διαγωνισμό.

Οι συμμετοχές καταχωρούνται αποκλειστικά μέσω παραγγελιών σε καταστήματα φαγητού και καφέ, που περιλαμβάνουν προϊόν Coca – Cola ή Coca – Cola deal, όπως περιγράφεται πιο κάτω, εξαιρουμένων λοιπών καταστημάτων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα (www.foody.com.cy) ή στην αντίστοιχη εφαρμογή για κινητά. Το σύνολο των συμμετοχών σας θα εμφανίζεται στο προφίλ του κάθε χρήστη στο my order in & win

Κανόνες:

  • Μία (1) συμμετοχή: παραγγελία που περιλαμβάνει προϊόν Coca – Cola
  • Δύο (2) συμμετοχές: παραγγελία που περιλαμβάνει Coca – Cola Deal

Πώς κατοχυρώνονται οι συμμετοχές:

Με κάθε παραγγελία από την κατηγορία φαγητού/καφέ που ολοκληρώνεται επιτυχώς και περιλαμβάνει προϊόν Coca – Cola ή Coca – Cola deal μέσω της ιστοσελίδας και της εφαρμογής Foody, κερδίζεται μία ή δύο συμμετοχές, ανάλογα, όπως περιγράφεται ανωτέρο. Προς αποφυγή αμφιβολιών, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση πραγματοποίησης δεύτερης ή περισσοτέρων παραγγελιών από το ίδιο κατάστημα, εντός εξήντα λεπτών, δεν θα προστίθενται επιπλέον συμμετοχές.

Σε περίπτωση ακύρωσης παραγγελίας από το χρήστη (cancel order), την επόμενη μέρα θα αφαιρείται αυτόματα η/οι συμμετοχή/συμμετοχές που θα κέρδιζε ο χρήστης αν είχε πραγματοποιήσει την παραγγελία.

Οι νικητές της κλήρωσης θα ανακοινωθούν στις 24/07/2024 στο blog του Foody, αλλά και στη σελίδα του Foody στο Facebook και στο Instagram. Όλοι οι νικητές θα ενημερώνονται και με προσωπικό email από την ομάδα του Foody.

Όλες οι κληρώσεις θα γίνουν με την χρήση ηλεκτρονικού μηχανισμού τυχαίας επιλογής.

Σε περίπτωση που ο οποιοσδήποτε νικητής του διαγωνισμού δεν καταστεί εφικτό να εντοπιστεί εντός 5 εργάσιμων ημερών, η διοργανώτρια εταιρεία κατοχυρώνει το δικαίωμα όπως προχωρήσει σε νέα κλήρωση για την ανάδειξη νέου νικητή. Ουδεμία ευθύνη φέρει η διοργανώτρια εταιρεία σε περίπτωση όπου ο νικητής δεν καταστεί δυνατό να εντοπιστεί εγκαίρως εξαιτίας λανθασμένων στοιχείων που ο ίδιος ο χρήστης έχει δηλώσει κατά την δημιουργία του λογαριασμού του.

Τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε είναι δυνατόν να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας & Προσωπικών Δεδομένων:

Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό συμφωνείτε, όπως όλα τα πνευματικά δικαιώματα των συμμετεχόντων για σκοπούς του διαγωνισμού, πως κατοχυρώνονται στην εταιρεία Foody και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς μάρκετινγκ (φωτογραφικό υλικό, ανακοίνωση ονομάτων κτλ.) εντός ενός χρόνου χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη συνεννόηση.

Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό συμφωνείτε και αποδέχεστε πλήρως όλους τους όρους και προϋποθέσεις του διαγωνισμού, όπως αυτοί περιγράφονται παραπάνω.

Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, κάθε συμμετέχων, δηλώνει ρητά και αποδέχεται όπως τα προσωπικά του στοιχεία συλλεχθούν και χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει αυτή για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της στα πλαίσια του παρόντος. Τα προσωπικά στοιχεία του νικητή στο Διαγωνισμό, υπό την ιδιότητά τους αυτή, θα διατηρηθούν από τη Διοργανώτρια και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR).

Terms & Conditions:

The company Delivery Hero (Cyprus) Ltd, also known as Foody, which is based on 5 Esperidon Street, 5th floor, 2001 Strovolos, Nicosia (HE 369772), hereinafter referred to as “the Organizer,” in collaboration with the company “Coca-Cola” is organizing a contest and draw (hereinafter referred to as the “Contest”) under the following terms and conditions.
Giveaway Gifts:

In the framework of the “Coca-Cola Order In & Win” competition, a total of 18 draws will be held, one for each of the gifts listed below, and the winners will be announced on July 24, 2024.

Giveaway Gifts:

  • 8 Foody vouchers worth of €500
  • 2 TV OLED LG OLED55C36LC UHD 4K
  • 3 Sony PlayStation 5 Slim
  • 3 GoPro Hero9 Black Action Cameras

Competition Start Date: 14/06/2024, 10:00 AM.
Competition End Date: 14/07/2024, 11:59 PM.

Right to Participate:

All users of the website www.foody.com.cy, who legally reside in Cyprus, are over 18 years old, and place orders that include Coca-Cola products or Coca-Cola deals through the website or application, are eligible to participate in the Competition.

The giveaway excludes all members of the administration and employees of the organizing company as well as their relatives, first and second degree.

The organizing company may at any stage of the giveaway request legalization documents confirming the validity of the participation in accordance with the above terms, in whole or in isolation.

Participation Process & Gift Delivery:

With every Foody order that includes Coca-Cola, you automatically enter the competition.

Entries are entered exclusively through orders placed in food and coffee shops that include a Coca-Cola or Coca-Cola deal product, as described below, excluding other shops listed on the website (www.foody.com.cy) or the corresponding mobile app. The total of your entries will be displayed on each user’s profile in “my order in & win”

Rules:
One (1) entry: orders with Coca-Cola item
Two (2) entries: orders with Coca-Cola deals

How entries are acquired:

Each order from the food/cafe category that is successfully completed and includes a Coca – Cola or Coca – Cola deal product via the Foody website and app will earn one or two entries, as described above, as appropriate. For the avoidance of doubt, it is clarified that if a second or more orders are placed from the same store within sixty minutes, no additional entries will be added.

In case of cancellation of an order by the user (cancel order), the participation(s) that the user would have earned if he/she had placed the order will be automatically deducted, the next day.

The winners of the draw will be announced on 24/07/2024 on the Foody blog, but also on the Foody pages on Facebook and Instagram. The winners will be also notified by email from the Foody team.

The big draw will be made using an Electronic Random Selection Mechanism.

If the winner of the giveaway is not able to be identified within 5 working days, the organizing company has the right to proceed and nominate a new winner using the same process as mentioned above. No liability shall lie with the organizing company in cases where the winner cannot be located in time due to incorrect information which the user himself declared when his account was created.

The gift shall be personal, shall not be transferred or exchanged, assigned to related persons or third parties, nor replaced with any other gift.

Intellectual Property and Personal Data Rights:

By participating in the giveaway you agree that all the participants’ copyright for the purpose of the giveaway is vested in Foody and can be used for marketing purposes (photography, name announcement, etc.) within one year without any prior consultation.

By participating in the giveaway you agree to and fully accept all the terms and conditions of the giveaway described above.

By participating in the Giveaway each participant shall expressly declare and accept that its personal information has been collected and used by the Organiser for processing by means of automated or non-automated means either by itself or by any other person appointed by the Organiser to carry out such processing under the mandate and for its account under this Agreement. The personal details of the winner in the Giveaway, in their capacity as such, will be retained by the Organiser and used exclusively for the purposes of the Giveaway. In any case, the participant’s personal data will be kept in accordance with the General Regulation on the Protection of Personal Data – Regulation (EU) 2016/679 of the Europe